Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno

Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Robotnik do pracy lekkiej

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie

ogłasza nabór na stanowisko: robotnik do pracy lekkiej

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie min. podstawowe,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 2. bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 3. sumienne i staranne wykonywanie obowiązków,
 4. kultura osobista, empatia, komunikatywność,
 5. umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres wykonywanych zadań:

 

 1. Utrzymywanie porządku i czystości w otoczeniu budynku, w tym: pielęgnowanie zieleni, odśnieżanie, dbanie o właściwy stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych i parkingu oraz ogrodu,
 2. Obsługa i konserwacja sprzętu technicznego wykorzystywanego w pracy,
 3. Zgłaszanie wszelkich usterek wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 4. Wykonywanie prostych prac porządkowych i naprawczych wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 5. Organizowanie stanowiska pracy oraz prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
 6. Kierowanie służbowymi pojazdami samochodowymi,
 7. Dbanie o bezpieczeństwo własne, przewożonych pasażerów oraz użytkowników drogi przez rygorystyczne przestrzeganie „Prawa o ruchu drogowym”, ze szczególnym zwracaniem uwagi na przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe, warunki jazdy, stan techniczny pojazdu,
 8. Dokonywanie drobnych zakupów, współudział w zaopatrzeniu, załadunku i wyładunku towarów,
 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca na pełny etat,
 2. pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,
 3. kolejna umowa możliwa na czas nieokreślony,
 4. miejsce pracy: MGOPS Piaseczno ul. Świętojańska 5a, MGOPS-Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 18, obszar woj. mazowieckiego,

5. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej praz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia:

W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (umieszczony w BIP),
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach bądź szkoleniach,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.,
 5. kserokopia posiadanych uprawnień,
 6. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia w przypadku posiadania stażu pracy (kopie świadectw pracy),
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 11. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
 12. list motywacyjny i życiorys (CV).

Wymagane oświadczenia oraz kwestionariusz muszą być podpisane własnoręcznie.

Klauzula informacyjna

Spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Świętojańska 5a, w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500), tel.: (22) 737-23-97 lub (22) 756-72-63, adres e-mail: sekretariat@mgops.piaseczno.eu
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować: listownie na adres administratora, telefonicznie (22) 737-23-97 w. 124, e-mail: iod@mgops.piaseczno.eu
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast inne dane, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. W przypadku podania innych danych niż wskazane w przepisach prawa pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych, prosimy o podpisanie oświadczenia dotyczącego zgody.
 6. Okres przechowywania:

- dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do akt osobowych

- dokumenty aplikacyjne max. do 5 osób, które w procesie rekrutacji otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą, i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (zgodnie z art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych). Po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania dokumenty zostają zniszczone.

- dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, nie umieszczonych w protokole, zostaną niezwłocznie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 1. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 2. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                    

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zapieczętowanej kopercie podpisanej „Nabór – Robotnik do pracy lekkiej”, w sposób następujący:

 • osobiście w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A - IIIp. Sekretariat,
 • pocztą na adres: MGOPS 05-500 Piaseczno ul. Świętojańska 5A,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mgops.piaseczno.eu

(w tym przypadku powinny być przesłane skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze opatrzone własnoręcznym podpisem),

 

w terminie do dnia 22 czerwca 2023 r. w godzinach 800 - 1600 od poniedziałku do piątku, (decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

 

Piaseczno, dnia  12.06.2023 r.

 

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka

                                                                                    Pomocy Społecznej w Piasecznie 

                                                                                                      mgr Wioletta Urban

 

 

 

 

Historia publikacji

 • 14.06.2023 13:52, Alicja Nawrocka
  Edycja dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Robotnik do pracy lekkiej
 • 14.06.2023 13:51, Alicja Nawrocka
  Edycja dokumentu: Nabór na wolne stanowisko pracy - Robotnik do pracy lekkiej
 • 13.06.2023 10:13, Alicja Nawrocka
  Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru na stanowisko - Robotnik do pracy lekkiej

Informacje

Liczba wyświetleń: 188
Utworzono dnia: 13.06.2023
Dokument wprowadził:
Alicja Nawrocka
Dokument opublikował:
Alicja Nawrocka
Dokument wytworzył:
Alicja Nawrocka
Wytworzono:
12.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
M-GOPS