Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno

Przejdź do treści

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Pracownik Socjalny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  pracownik socjalny
Zatrudnienie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ

 

1. Wymagania niezbędne:

a)    pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
b)    posiadanie obywatelstwa polskiego,
c)    niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
e)    posiadanie nieposzlakowanej opinii,
f)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
g)    znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy                  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

a)    doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
b)    znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych  (Word, Excel), oraz programów komputerowych związanych z pomocą społeczną (TT-Pomoc),
c)    predyspozycje osobowe: samodzielność, umiejętność planowania pracy, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.


3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

a)    wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,
b)    realizowanie pracy socjalnej,
c)     realizowanie innych zadań należących do kompetencji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawa,
d)    pobudzanie społecznej aktywności, inspirowanie działań samopomocowych, tworzenie lokalnego partnerstwa,
e)    współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,
f)    ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka, prawnikiem, oraz ze środowiskiem lokalnym.

4. Informacja o warunkach pracy:
•    praca wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie równoważnego czasu pracy w wymiarze pełnego etatu
•    umowa na czas określony od 1.04.2020 do 30.06.2021,
•    miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek i miejsce pracy nie dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Siedziba Ośrodka jest monitorowa.
•    praca w terenie (zakres terytorialny Miasta i Gminy Piaseczno),
•    praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
•    praca wymaga współdziałania z pracownikami Ośrodka, osobami i rodzinami korzystającymi z pomocy, instytucjami i organizacjami ze względu na charakter pracy.

5. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej praz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:*)

a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e)    oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
f)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g)    oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
h)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
i)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia
o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.,
j)    kserokopia posiadanych uprawnień,
k)    w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument określony w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzający znajomość języka polskiego,
l)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób posiadających orzeczenie   o niepełnosprawności.

Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Informujemy, że
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 54, w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500), tel.: (22) 737-23-97 lub (22) 756-72-63, adres e-mail: ops.sekretariat@piaseczno.eu
Administrator powołał Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować: listownie na adres administratora, telefonicznie (22) 737-23-97 w. 124, e-mail: iod@mgops.piaseczno.eu
Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
W przypadku podania innych danych niż wskazane w przepisach prawa pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych, prosimy o podpisanie oświadczenia dotyczącego zgody.
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Okres przechowywania:
•    dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do akt osobowych i przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną – 10 lat,
•    dokumenty aplikacyjne 5 osób, które w procesie rekrutacji otrzymały najwyższą liczbę punktów  i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą, i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (zgodnie z art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych), następnie dokumenty zostają zniszczone (z wyłączeniem danych zawartych w protokole)
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

7.  Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs-pracownik socjalny”, osobiście w Sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A, pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mgops@piaseczno.eu
(w tym przypadku powinny być przesłane skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
w terminie do dnia 17 lutego 2020r. (decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

 

p.o. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Piasecznie
mgr Elżbieta Klimkowska


Piaseczno 31.01.2020r.

*)  należy  wybrać właściwe w zależności od wymagań

 

 

Historia publikacji

  • 31.01.2020 15:29, Leokadia Pachocka
    Edycja dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Pracownik Socjalny
  • 31.01.2020 15:28, Leokadia Pachocka
    Edycja dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Pracownik Socjalny
  • 31.01.2020 15:27, Leokadia Pachocka
    Edycja dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Pracownik Socjalny

Informacje

Liczba wyświetleń: 387
Utworzono dnia: 31.01.2020
Dokument wprowadził:
Leokadia Pachocka
Dokument opublikował:
Leokadia Pachocka
Wytworzono:
31.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
M-GOPS