Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno

Przejdź do treści

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Asystent Rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  asystent rodziny
Zatrudnienie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ

1.    Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2019r. poz. 924, 1111, 1818), zwana dalej ustawą tj.:
posiada:
a.    wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
b.    wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,
c.    wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
•    nie jest i nie był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
•    wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu egzekucyjnego,
•    nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
•    ogólny staż pracy - uzależniony od posiadanego wykształcenia,
•    prawo jazdy kat. B i dysponuje prywatnym samochodem osobowym do celów służbowych,
•    obywatelstwo polskie,
•    znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o pomocy społecznej, procedury niebieska karta, o ochronie danych osobowych.
2.    Wymagania dodatkowe:
1.    wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
2.    znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
3.    samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, umiejętność podejmowania decyzji,
4.    znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
5.    komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe, umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, dyspozycyjność.

3.    Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
•    opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
•    opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
•    udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
•    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
•    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
•    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
•    wspieranie aktywności społecznej rodzin;
•    motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
•    udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
•    motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
•    udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
•    podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
•    realizacja zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „Za życiem”,
•    prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
•    prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
•    dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny dyrektorowi;
•    monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
•    sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
•    współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
•    współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą;
•    asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, może również towarzyszyć rodzinie poza jej miejscem zamieszkania zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym, koordynatorem, oraz w porozumieniu z rodziną;
•    asystent rodzinny może wykonywać czynności poza godzinami pracy urzędu, w tym  w soboty. Asystent rodziny musi być dyspozycyjny oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej, a przede wszystkim powinien być otwarty na kontakty z ludźmi.

4.     Informacja o warunkach pracy:

•    praca wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy - umowa na czas określony od 1.04.2020 do 30.06.2021, pełny etat .
•    miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek i miejsce pracy nie dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Siedziba Ośrodka jest monitorowa.
•    praca w terenie (zakres terytorialny Miasta i Gminy Piaseczno),
•    niezbędne posiadanie prawa jazdy kat. B i możliwość korzystania z własnego (lub użyczonego) samochodu,
•    praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
•    praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego,
•    asystent rodziny nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą funkcji : kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, terapeuty.

5.     Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej praz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia:

W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

6.    Wymagane dokumenty:*)

a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e)    oświadczenie kandydata że nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani, że władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona,
f)    oświadczenie kandydata że wypełnia obowiązek alimentacyjny /jeżeli taki obowiązek został nałożony/,
g)    oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
h)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
i)    oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
j)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
k)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.,
l)    kserokopia posiadanych uprawnień,
m)    w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument określony w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzający znajomość języka polskiego,
n)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób posiadających orzeczenie   o niepełnosprawności.

Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Informujemy, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 54, w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500), tel.: (22) 737-23-97 lub (22) 756-72-63, adres e-mail: ops.sekretariat@piaseczno.eu
Administrator powołał Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować: listownie na adres administratora, telefonicznie (22) 737-23-97 w. 124, e-mail: iod@mgops.piaseczno.eu
Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
W przypadku podania innych danych niż wskazane w przepisach prawa pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych, prosimy o podpisanie oświadczenia dotyczącego zgody.
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Okres przechowywania:
•    dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do akt osobowych i przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną – 10 lat,
•    dokumenty aplikacyjne 5 osób, które w procesie rekrutacji otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą, i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (zgodnie z art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych), następnie dokumenty zostają zniszczone (z wyłączeniem danych zawartych  w protokole)
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs-asystent rodziny”, osobiście w Sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A, pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mgops@piaseczno.eu,
(w tym przypadku powinny być przesłane skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze), w terminie do dnia 27 stycznia 2020r. (decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

*)  należy  wybrać właściwe w zależności od wymagań

 

Historia publikacji

  • 17.01.2020 11:22, Leokadia Pachocka
    Edycja dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Asystent Rodziny
  • 17.01.2020 11:20, Leokadia Pachocka
    Edycja dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Asystent Rodziny
  • 17.01.2020 11:19, Leokadia Pachocka
    Edycja dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Asystent Rodziny

Informacje

Liczba wyświetleń: 386
Utworzono dnia: 16.01.2020
Dokument wprowadził:
Leokadia Pachocka
Dokument opublikował:
Leokadia Pachocka
Wytworzono:
15.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
M-GOPS